Náučný chodník Slatinským krasom – Krásna Ves

Náučný chodník Slatinským krasom – Krásna Ves

Východisko: Autobusová zastávka Krásna Ves, Lúky severne od miestneho cintorína.

Rok otvorenia: 1998

Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, geologické.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 12km/345m.

Čas prechodu: 4,5 hodiny.

Náročnosť: Stredne náročná trasa.

Počet zastávok: Náučný chodník nemá informačné panely. V teréne boli pôvodne osadené iba drevené stĺpiky s poradovými číslami zastávok, ktoré v súčasnosti už neexistujú. Náučné texty k ním obsahoval tlačený sprievodca s mapou chodníka.

Popis: Náučný chodník bol vybudovaný na území Slatinského krasu v časti Basky severne od horného toku Bebravy. Územie je vodohospodársky, krajinársky a prírodne veľmi zaujímavé a hodnotné. Vyskytujú sa tu všetky typy krasových útvarov, vzácne a ohrozené rastliny a živočíchy a je názorným príkladom spolupôsobenia človeka a prírody na krajinu. Zo svojho východiska pokračuje severným smerom cez lokalitu Červené dolinky, vstupuje do lesa a stúpa k hranici PR Žrebíky. Pokračuje po jej okraji stálym stúpaním až k odbočke na Bukovinskú skalu. Následne už iba mierne stúpa na najrozsiahlejšiu krasovú plošinu so závrtmi (Závrt pri Maršálke, Rumpálový závrt) v lokalite Veľké lúky. Tu sa stáča východným smerom. Celú uvedenú trasu má spoločnú s modrým turistickým chodníkom (2449). Za lokalitou Veľké lúky sa chodníky rozchádzajú a trasa náučného chodníka pokračuje po spevnenej ceste juhovýchodným svahom vrchu Svitana (747,8m) a stále po hranici prírodnej rezervácie. Po opustení jej hranice sa na malom úseku v lokalite Lažtek spája so žltým turistickým chodníkom (8138) a pokračuje stále východným smerom. Prechádza cez ďalšiu krasovú plošinu a mierne stúpa do lokality Lupenice, kde sa stáča na juh. Zvlneným terénom a neskôr prudším klesaním schádza do lokality Križanovec, z juhovýchodu obchádza vrch Cerie (497,2m) a na záver už iba klesá do obce Slatina nad Bebravou, kde pri hlavnej ceste končí.