Basky

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Leží v jeho západnej časti, je to masív južne od obce Omšenie. Obklopujú ho len podcelky Strážovských vrchov a ich časti. Na severovýchode ju ohraničuje časť Belianska vrchovina, na juhovýchode a na juhu časť Slatinská brázda a na západe podcelok Trenčianska vrchovina (časti Teplická vrchovina a Porubská brázda).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Baske (954,9m).

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na južnom okraji územia v údolí Bebravy v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba: Homogénnu časť Strážovských vrchov tvoria triasové karbonáty, hlavne vápence, menej dolomity, tektonickej jednotky hronika. Horskú skupinu vytvorili odolnejšie vápence a dolomity.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severným okrajom tečie údolím na západ k Váhu potok Teplička, východný a južný okraj lemuje Bebrava (prítok Nitry).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.