Teplická vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Zaberá veľkú časť (západnú a južnú časť) podcelku v okolí Trenčína a Dubnice nad Váhom. Na severovýchode ju ohraničuje časť Butkovská brázda, na východe Zliechovská hornatina (časť Strážov) a časti Porubská brázda a Holáne, na juhovýchode podcelok Zliechovská hornatina (časť Basky a Slatinská brázda), na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina) a časť Ostrý, na juhozápade a severozápade Považské podolie (podcelky Trenčianska kotlina a Ilavská kotlina).

Okresy: Ilava, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Stráne (735,4m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v údolí Váhu pri Trenčíne v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Západným okrajom tečie údolím Váh, do ktorého ústi väčšina tokov z tohto územia. Výnimkou je južná časť, ktorá leží v povodí Bebravy (povodie Nitry).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.