Slatinská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Leží na severe západného Slovenska, v juhozápadnej časti podcelku na hornom toku rieky Bebrava v okolí obce Slatina nad Bebravou. Na severovýchode ju ohraničuje časť Belianska vrchovina, na východe podcelok Nitrické vrchy (časť Suchý), na juhu časť Kňaží stôl a na juhozápadne Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina), na západe Trenčianska vrchovina (časť Teplická vrchovina) a na severozápade časť Basky.

Okresy: Bánovce nad Bebravou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 270m.

Geologická stavba: Brázda vznikla vplyvom erózie v mäkkých druhohorných horninách.

Reliéf: Má podlhovastý tvar v smere západ-severovýchod a obopína severne ležiacu časť Basky. Má pahorkovitý reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Bebrava, ktorá je osou brázdy (pramení neďaleko severovýchodného okraja územia). Na tomto území priberá množstvo prítokov, z ktorých najväčší je Trebichavský potok. Vodné toky kopírujú aj cesty, spájajúce sídla.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.