Kňaží stôl

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Nachádza sa v juhozápadnej časti podcelku a leží približne 8km severne od Bánoviec nad Bebravou. Na severe ju ohraničuje časť Slatinská brázda s údolím Bebravy, na východe Nitrické vrchy (časti Suchý, Kšinianska kotlina a Rokošské predhorie) a na juhu a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina a podcelok Nitrianska niva, časť Bebravská niva).

Okresy: Bánovce nad Bebravou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorník (689,5m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v údolí rieky Bebrava v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Radiša a Bebrava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.