Kšinianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Nachádza sa na jeho severozápadnom okraji a v centrálnej časti kotliny leží obec Kšinná. Na severovýchode ju ohraničuje časť Suchý, na juhu Rokošské predhorie a na západe podcelok Zliechovská hornatina (časť Kňaží stôl).

Okresy: Bánovce nad Bebravou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v údolí Radiše v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Tvorí rozšírenú časť doliny na hornom toku Radiše.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.