Bánovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v povodí rieky Bebrava. Na severe a východe ju ohraničujú Strážovské vrchy (podcelok Trenčianska vrchovina, časti Ostrý a Teplická vrchovina, podcelok Zliechovská hornatina, časti Slatinská brázda a Kňaží stôl, a podcelok Nitrické vrchy, časti Rokošské predhorie, Rokoš, Vestenická brána a Drieňov), na juhu podcelok Nitrianska niva (časti Stredonitrianska niva a Bebravská niva) a časť Bojnianska pahorkatina, na západe Považský Inovec (podcelky Nízky Inovec a Vysoký Inovec).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Bebrava pri obci Rybany v nadmorskej výške 180m.

Geologická stavba: Geologicky je označovaná ako Bánovská kotlina. Je považovaná za jeden zo severných výbežkov Panónskeho panvového systému. Od rišňovskej priehlbiny ju oddeľuje závadsko-bielická elevácia podložia. V jej najhlbšej časti sa nachádza výplň miocénnych sedimentov v hrúbke 1.000-2.000m (miestami až 2.400m).Podobne ako ostatné severné výbežky panvového systému je územie typické prítomnosťou sedimentov egenburského až bádenského veku. Zastupujú ich hlavne zlepence, pieskovce a ílovce. Mladšie sedimenty zastupujú napríklad sarmatské vulkanoklastiká pôvodom z pohoria Vtáčnik a pliocénne a kvartérne kontinentálne uloženiny.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.