Suchý

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Kryštalinický masív zaberá severnú časť Nitrických vrchov. Na severe túto časť ohraničuje Zliechovská hornatina (časti Belianska kotlina a Temešská vrchovina), na východe Hornonitrianska kotlina (podcelok Rudnianska kotlina), na juhu časti Rokoš a Rokošské predhorie, na juhozápade časť Kšinianska kotlina a na západe podcelok Zliechovská hornatina (časti Kňaží stôl, Slatinská brázda a Belianska vrchovina).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Suchý vrch (1.027,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v údolí Nitrice v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba: Suchý predstavuje najstarší horninový celok z kryštalických hornín tatrika. Sú to hlavne ruly, migmatity a granitoidy.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Radiša a Nitrica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.