Rudnianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornonitrianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa jej západnej časti v povodí rieky Nitrica a od ostatných podcelkov ju oddeľuje malý výbežok Malej Magury. Kotlinu ohraničujú takmer výhradne iba Strážovské vrchy (na severovýchode Malá Magura, na juhu a na západe Nitrické vrchy, a na severozápade Zliechovská hornatina), iba na východe je to podcelok Prievidzská kotlina.

Okresy: Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto Nitrice pri obci Hradište v nadmorskej výške približne 195m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina patrí medzi stredne husto zaľudnené územia.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.