Temešská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Zaberá jeho južnú časť. Vrchovina má predĺžený, mierne zahnutý tvar v smere severozápad-juh a obklopujú ju väčšinou časti podcelkov Strážovských vrchov. Na severe ju ohraničuje časť Javorinka, na východe podcelok Malá Magura, na juhu Hornonitrianska kotlina (podcelok Rudnianska kotlina), na juhozápade podcelok Nitrické vrchy (časť Suchý) a na západe časť Belianska kotlina.

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v údolí Nitrice v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Nitrica (patrí do povodia Nitry), ktorá preteká strednou časťou Temešskej vrchoviny. Zo severu priberá Jaseninu a niekoľko ďalších prítokov.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.