Porubská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa na východnom okraji centrálnej oblasti podcelku východne od Dubnice nad Váhom, v okolí obcí Omšenie, Dolná Poruba, Horná Poruba a Košecké Podhradie. Na juhu a východe ju ohraničuje podcelok Zliechovská hornatina (časti Strážov, Belianska vrchovina a Basky) a na západe časti Teplická vrchovina a Holáne.

Okresy: Ilava, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf: Brázda vznikla vplyvom erózie v mäkkých druhohorných horninách a má pahorkovitý reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zaberá horné toky Tepličky a Porubského potoka a na severe strednú časť Podhradského potoka. Územie odvodňujú rieky Teplička, Podhradský potok a Porubský potok, ktoré odvádzajú vody západným smerom do Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.