Holáne

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v centrálnu časti podcelku východne od Dubnice nad Váhom. Susedí iba s časťami Trenčianskej vrchoviny. Západným smerom ju ohraničuje rozsiahla Teplická vrchovina a východným smerom Porubská brázda.

Okresy: Ilava, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hoľazne (901,1m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba: Horskú skupinu vytvorili odolnejšie vápence a dolomity.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Váh so svojimi prítokmi Ilavka, Prejtský potok, Dubnický potok, južne tečúca Teplička a severným okrajom vedúci Porubský potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.