Žitná-Radiša

Poloha Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Radiša. Najvyšší bod: Bezmenná kóta 682,6m na hranici katastra severovýchodne od vrchu Skalky (558,5m). Najnižší bod: Hladina rieky Radiša pri výtoku z katastra obce (254m). História obce: Súčasná obec vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Žitná a Radiša v roku 1961. Pričlenili sa k ním i osady Karolintál a Marušiná. V rokoch 1836-1838 v časti Karolintál začala pracovať sklárska huta, ktorá vyrábala fľaše, poháre a cylindre na petrolej. Huta zanikla v roku 1909, kedy bola presťahovaná do Lednických Rovní. V 20.storočí obyvatelia popri poľnohospodárstve pracovali v priemyselných závodoch...

Zlatníky

Poloha Obec leží v západnej časti okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch rieky Livina. Najvyšší bod: Kóta 975m severne od vrchu Kríželnica (968,0m). Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (258m). História obce Obec sa vyvinula zo zemianskej osady z 12.storočia (prvá zmienka je z roku 1199). Už v 11.storočí patrilo územie pod Zoborský kláštor. Po roku 1245 obec patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, neskoršie jeho synom. V roku 1389 kráľ Žigmund Luxemburský daroval územie bratom zo Sečian, Frankovi a Šimonovi. V darovacej listine sa spomína už aj baňa na zlato. Prvá zmienka o obci je z roku 1390,...