Šišov

Poloha Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch riečky Livina. Najvyšší bod: Chválov (277,4m). Najnižší bod: Hladina riečky Livina pri výtoku z katastra obce (196m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1113 v Zoborskej listine ako Sis (ďalšie názvy: 1247 Sys, 1458 Sysow, Sisow, 1808 Sissow). Pomenovanie Sis sa pokladá za osobné meno šľachtica Sixta (Sisa). Patrila zoborskému kláštoru, v roku 1245 patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, od 14.storočia patrila panstvu Topoľčany, od 15.storočia sa už uvádza ako Sixtov (Sisov), v roku 1535 časť vlastnili Burianovci, neskoršie Besnákovci, Baloghovci, Blaškovičovci a Bokrošovci. V roku 1715...

Park pri kaštieli v Šišove

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1977. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vznikol okolo roku 1870. Ľudovo je miestnymi nazývaný „panská záhrada“ a je v ňom aj veľa cudzokrajných listnatých a ihličnatých stromov a kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a iné). Z domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj brezy, jasene, hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýthie a podobne.  Prevažujú však ihličnaté stromy (smrek, jedľa, smrekovec, tis a iné), ktorými sú...

Šípkov

Poloha Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Bebrava. Najvyšší bod: Trtavka (836,8m). Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (305m). História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 kedy sa spomína ako Sonko (ďalšie názvy: 1389 Zybkow, 1481 Sypko, 1598 Sipko, 1773 Sipkow, 1786 Schipkow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 23 domov, v roku 1784 mala 38 domov, v roku 1828 mala 37 domov, v roku 1869 mala 524 obyvateľov, v roku 1880 mala 506 obyvateľov, v roku 1890 mala 587 obyvateľov, v roku 1900 mala 662 obyvateľov, v roku 1910 mala...