Park pri kaštieli v Lednických Rovniach

Park pri kaštieli v Lednických Rovniach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s rozlohou 19,5ha s historickou zeleňou pri kaštieli bol založený v roku 1800 a upravený bol v 2.polovici 19.storočia. Jedinečný park patril svojou rozlohou medzi najväčšie a úpravou medzi najkrajšie v Uhorsku. Pôvodný park pochádza zo 17.storočia. V tom čase tu stála stará lipa, ktorá bola obľúbeným miestom manželky Juraja I. Rákociho, Zuzany Lórantfy. Vedľa nej dala v roku 1640 postaviť kostol. Pravnuk Zuzany Lórantfy, František II. Rákoci, dal v týchto miestach vysadiť 100 líp, podobne ako pri svojom kaštieli v obci Zborov. Z nich tu zostala jedna, ktorá je chráneným stromom. Koncom 18.storočia sa gróf Ján Gobert Aspremont (1757-1819) rozhodol v tých istých miestach vybudovať rozsiahly anglický park. Plán parku vypracoval János Lösler, tvorcom bol záhradník Wenzel Wagner. Pri výsadbe dal prednosť domácim drevinám, v hojnej miere boli zastúpené aj cudzokrajné dreviny. Dôležitou zložkou bola voda, zastúpená v rôznych formách napojením rieky Lednica do rybníka pod kaštieľom, so sochou antického boha Neptúna na malom ostrovčeku uprostred a ďalej do siete vodopádov, jazierok a prepadov ústiacich do jazierok. Po celej ploche parku boli zdanlivo neusporiadane umiestnené besiedky, umelé zrúcaniny, zlomené stĺpy, jaskyne a plastiky. Malé stavby, náhrobky a plastiky spájala sieť nepravidelne vedených cestičiek a chodníkov, v svahoch upravených do pomalého stúpania. V rokoch 1800-1811 a 1816-1820 pôsobil u grófa Aspremonta dvorný lekár a zároveň významný botanik Anton Rochel (1770-1847). S jeho pobytom v kaštieli sa spája vybudovanie botanickej záhrady v časti areálu parku. Pestovali v nej bohatú skladbu stromov, kríkov a tráv. Spomína sa 2.000 najrozmanitejších druhov rastlín, medzi nimi aj  cudzokrajné. Z listnatých stromov prevládajú prekrásne staré lipy s obvodom 200-400 cm. V hojnom počte sa vyskytuje dub letný s obvodom 150-200cm, ďalej sú tu hraby obyčajné, brezy bradavičnaté, javory mliečne, javory horské, javory poľné, pagaštany konské. V parku sa nachádzala skupina dvanástich kanadských topoľov, a je možné, že topole v okrese môžu pochádzať z tohto rodu. Z ihličnatých drevín je tu zastúpený tis obyčajný, park oživuje tuja západná i východná, jedľa biela, smrek obyčajný, borovica sosna a smrekovec opadavý. Pekné exempláre smrekovca opadavého rastú pred mauzóleom a neďaleko neho zase mohutné borovice Weymouthove. Ďalej tu rastie catalpa, platan, pseudocuga. Koncom 19.storočia začal úpadok parku. Obnoviť ho nechal nový majiteľ Josef Schreiber. Odstránili vtedy divoké a suché porasty a jednotlivé časti vyplnili vhodnou zeleňou. Poškodené stromy boli odborne ošetrené. Zariadenia parku boli zreštaurované a doplnené o nové prvky parkovej architektúry. Vybudovali tu aj skleník (dnes sa na jeho mieste nachádza detské ihrisko). Bola tu vybudovaná aj železnica, po ktorej od kaštieľa premávala malá parná lokomotíva, ktorú vytvoril priamo tu Libor Blaha. Po 2.svetovej vojne prevzal park štát  a bol sprístupnený verejnosti. V roku 1984 prebehla kompletná inventarizácia a v roku 1989 dendrologický prieskum drevín. V rokoch 1988-1991 bol rekonštruovaný park priamo okolo kaštieľa a v rokoch 1993-1999 zvyšná časť. V roku 2004 a 2010 park zasiahli veterné smršte a zničili 108 stromov. Park sa člení na dolnú a hornú časť, skladá sa z mezofilnej lúky, parkového lesa a nivy potoka so vzácnou mokraďovou faunou. V súčasnosti patrí časť parku spoločnosti RONA a.s. a približne 16ha obci Lednické Rovne. Súčasťou kaštieľa boli viaceré doplnkové stavby: priekopa Neptúnova studňa, rytiersky hrádok, rímsky sarkofág, ruský dom, rybníček, kamenné mosty, domy pre furmana a záhradníka, jazero s vodnými tryskami, murovaný plot okolo parku, hrádze na ochranu pred Váhom, a iné. Krásu dotvárali drevené konštrukcie ako pyramídy, mostíky a vežička, ktorá dostala prívlastok Čínska zvonkohra. Zrúcaniny, besiedky, jaskyne, zlomené stĺpy, obelisky a podobne sú súčasťou parkovej slohovej úpravy z konca 19.storočia. Týmito prvkami chceli majitelia umocniť psychický účinok na návštevníkov parkov. Návštevník v parku nájde i ďalšie historické stavby: vyhliadkovú vežu bývalého farského kostola, náhrobník grófa Aspremonta, mauzóleum Josefa Schreibera, sochu Neptúna pri jazere, chrám bohyne Minervy, šibenicu, studničku a gotickú bránu. K jednotlivým historickým objektom boli inštalované informačné tabule. Od 2.polovice 20.storočia park chátral a pustol. V súčasnosti prebieha jeho revitalizácia. Park sa nachádza pri kaštieli južne od centra obce Lednické Rovne.