Náučná stezka Javornícky hrebeň a Náučná stezka Javorníky

Náučná stezka Javornícky hrebeň a Náučná stezka Javorníky

Východisko: Dva náučné chodníky so spoločnými zastávkami. V južnej časti pohoria Javorníky je to Náučná stezka Javornícky hrebeň, v severnej časti Náučná stezka Javorníky. Náučná stezka Javornícky hrebeň začína na dvoch miestach v Českej republike: v obci Střelná, alebo na autobusovej zastávke Lidečko, rázcestie Pulčín. Obe trasy sa spájajú na vrchu Makyta (923,3m). Chodník pokračuje do sedla Kohútka, kde končí. Tu naň plynule nadväzuje Náučná stezka Javorníky, ktorá pokračuje až do lokality Bumbálka. Vedie väčšinou po hrebeni Javorníkov po hranici a striedavo územím Slovenska a Českej republiky.

Rok otvorenia: Náučná stezka Javorníky-Družba vznikla v roku 1979 (vtedy na nej bolo 11 zastávok), rekonštrukciou prešla v roku 1993.

Zameranie: Chodník je zameraný prírodovedne a historicky (história osídlenia a protifašistického odboja).

Typ: Samoobslužný, bezpanelový, líniový, obojsmerný, peší, letný aj zimný chodník vybudovaný na hraničnom hrebeni Javorníkov.

Dĺžka/prevýšenie: 47,9km/Stúpanie 2.057m a klesanie 1.707m. Z toho Náučná stezka Javornícky hrebeň 22,9km a Náučná stezka Javorníky 25km.

Čas prechodu: 14 hodín 30 minút.

Náročnosť: Je to náročná trasa.

Počet zastávok: 17

1. Střelná

2. Čubův kopec

3. Francova Lhota-Poschla

4. Mikulínův vrch

5. Makyta

6. Papajské sedlo

7. Krkostěna

8. Kýčera nad Boroškou

9. Portáš-Kohútka

10. Frňovské

11. Malý Javorník

12. Bukovina

13. Stratenec

14. Stodoliská

15. Veľký Javorník

16. Kasárne

17. Hričovec

Popis: Chodník zo začiatku vedie územím Českej republiky, na hranicu prichádza na vrchu Makyta (923,3m), ďalej pokračuje väčšinou po hranici. Na územie Slovenska prichádza pod Malým Javorníkom (1.019,2m). Vedie súbežne s červeným turistickým chodníkom (0842). Hrebeň predstavuje  vzácne územie so zachovanou prírodou a malebnou krajinou, je súčasťou dvoch CHKO: Beskydy (ČR) a Kysuce (SR), ktoré na seba na hrebeni nadväzujú. Chodník je jedným z najdlhších v Európe. Zastávka č.6 Papajské sedlo (miesto prechodu 1.československého armádneho zboru zo Slovenska na Moravu – oslobodenie Vsetína, lúky s výskytom chránených rastlín, kameň venovala obec Lazy pod Makytou). Zastávka č.11 Malý Javorník je posledný významný rozhľadový vrchol málo zalesnenej časti hrebeňa, koniec tzv. slovenského dielu na severnom svahu (ďalej na západ ide štátna hranica po hrebeni). Ďalšími zastávkami na trase náučného chodníka sú Bukovina (zastávka č.12 – zarastajúca horská lúka, jedno z miest výskytu karpatského druhu nevädza mäkká v Javorníkoch, kameň venovala obec Papradno), Stratenec, Stodoliská, Veľký Javorník (zastávka č.15 – najvyšší vrchol Javorníkov – 1.071,5m, na severnom svahu rezervácia na ochranu jedľovo-bukových pralesovitých porastov, kameň venovala obec Makov), Kasárne a Hričovec. Odtiaľ chodník už bez zastávok pokračuje cez sedlo Pindula, Makovský priesmyk až do lokality Bumbálka. Od Sedla pod Lemešnou pokračuje po štátnej hranici a približne 300m za rázcestím Lemešná prechádza na územie Českej republiky. V Makovskom priesmyku sa vracia na územie Slovenska. Končí v lokalite Bumbálka. Trasa prechádza cez NPR Veľký JavorníkPR Hričovec. Jednotlivé zastávky sú orientované na charakteristický reliéf flyšového pohoria Javorníky s chrbtami na pieskovcoch a sedlami na ílovcoch, zachované vrcholové spoločenstvá jedľových bučín, 200 rokov starý jedľovo-bukový prales Razula, horské byliny chvostík jedľovitý, kamzičník rakúsky a i., betónové krížerozhľadňa na Stratenci, v PR Hričovec vzácne lesné, čiastočne človekom ovplyvnené jedľovo-smrekové spoločenstvá. Náučný chodník je netradičný, bezpanelový. Namiesto panelov sú v teréne osadené kamene označené reliéfmi, znakmi zastávok. Potrebné informácie sú uvedené v tlačených informačných materiáloch, na internetových stránkach a na doplňujúcich informačných paneloch v jednotlivých obciach.