Butkovská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v severnej časti podcelku južne od obce Beluša. Na severe a na západe ju ohraničuje Považské podolie (podcelky Podmanínska pahorkatina a Ilavská kotlina), medzi nimi sa na severozápade vypína časť Butkovské bradlá a na juhozápade časť Teplická vrchovina, na východe podcelok Zliechovská hornatina (časť Strážov). Butkovská brázda obopína na severnom okraji ležiace Butkovské bradlá.

Okresy: Ilava, Považská Bystrica, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Bukovina (562,2m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba: Brázda vznikla vplyvom erózie v mäkkých druhohorných horninách.

Reliéf: Na juhozápadnom okraji leží obec Košeca, severný okraj je v blízkosti obcí Beluša, Visolaje a Slopná Má pahorkovitý reliéf..

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje Lúčkovský potok, Slatinský potok a Kamenický potok, ktoré patria do povodia Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.