Butkovské bradlá

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trenčianska vrchovina.

Poloha: Zaberá plošne neveľké územie na severnom okraji podcelku južne od Beluše (Belušské Slatiny) a východne od Ladiec. Na severe a na západe ju ohraničuje Považské podolie (podcelky Podmanínska pahorkatina a Ilavská kotlina) a na východe a na juhu časť Butkovská brázda.

Okresy: Ilava, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Butkov (764,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Veľkú časť západného úpätia vrchu Butkov tvorí kameňolom.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú Slatinský a Kamenický potok, ktoré patria do povodia Váhu a rozdeľujú územie na tri časti.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.