Lúčanská Fatra

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Malej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v južnej časti Malej Fatry. Riekou Váh je oddelený od Krivánskej Fatry. Pomenovaný je podľa najvyššieho vrcholu. Na severe ho ohraničuje Žilinská kotlina (podcelky Žilinská pahorkatina a Varínske podolie), na severovýchode podcelok Krivánska Fatra, na východe Turčianska kotlina (podcelky Turčianske nivy a Valčianska pahorkatina), na juhovýchode Žiar (podcelky Sokol a Vyšehrad), na juhu Hornonitrianska kotlina (podcelok Prievidzská kotlina), na juhozápade Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura a Zliechovská hornatina) a na západe Žilinská kotlina (podcelok Rajecká kotlina).

Okresy: Martin, Prievidza, Turčianske Teplice, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká lúka (1.475,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Jadrové pohorie. Najviac je tu pri povrchu zastúpené kryštalinikum. Na toto jadro boli zložitými tektonickými procesmi nasúvané rozličné druhohorné usadeniny (jednotka Malej Fatry). Vyskytujú sa tu pomerne zriedka (masív Kľaku, oblasť vrchu Kozol). Najvýznamnejšou sedimentačnou jednotkou je tu chočský príkrov (vápence, pieskovce a bridlice), ktorý je viditeľný najmä v masíve Kľaku.

Reliéf: Na rozdiel od Krivánskej Fatry je nižšia a má odlišný tvar. V centrálnej časti má široký plochý chrbát s lúčnymi porastmi, vertikálne málo členitý. Južnejšia časť je zalesnená, nižšia a vertikálne členitejšia. Údolia vyúsťujúce do Turčianskej kotliny sú kratšie ako na opačnú stranu do Rajeckej doliny.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Váhu. Potoky, ktoré z pohoria stekajú sa vlievajú do riek Turiec (východné svahy) a Rajčanka (západné svahy), ktoré odvádzajú vody do Váhu. Na južnom úpätí vrchu Reváň (1.204,6m) vyviera rieka Nitra.

Rastlinstvo: V trávnatých porastoch tu rastie kýchavica Lobelova, škarda sibírska, pavstavač hlavatý. Na vápencovom podklade rastie kosatka kalíškatá, horec Clusiov, pochybok mliečny, lomikameň vždyzelený.

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Lúčanskej Fatry sú: Lúčanské Veterné hole, Kýčery, Kľak, Vrícka kotlina, Martinské predhorie.