Žiar

Zatriedenie: Geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v severozápadnej časti oblasti. Na severe ho ohraničuje Malá Fatra (hranicou je Vrícke sedlo-670,0m), na východe Turčianska kotlina a na juhu a na západe Hornonitrianska kotlina.

Okresy: Martin, Prievidza, Turčianske Teplice.

Rozloha: 146km2.

Najvyšší bod: Chlieviská (1.024,4m).

Najnižší bod: Koryto rieky Nitra v nadmorskej výške približne 270m.

Geologická stavba: Jadrové pohorie je budované v južnej časti granitmi a granodioritmi, v severnej časti vápencami a dolomitmi. Kryštalické horniny i rozličné druhohorné usadeniny, z ktorých tvrdé vápence a dolomity tvoria najvyššie vrcholy s ostro členeným, miestami bralnatým i krasovým reliéfom.

Reliéf: Je pretiahnutý v smere sever-juh. Vytvára horský prah hrasťovej povahy, vyzdvihnutý pozdĺž zlomov nad Hornonitrianskou a Turčianskou kotlinou. V nižších častiach má vrchovinový a hornatinový reliéf. Horská krajina s lesohospodárskou, rekreačnou a turistickou funkciou s vidieckou sídelnou štruktúrou a poľnohospodárskou funkciou.

Lesné porasty: Povrch je pokrytý v najvyšších polohách ihličnatým lesom s prevahou smreka, nižšie sú zmiešané lesy s prevahou buka a v najnižších polohách dubovo-hrabové lesy. Niektoré svahy, najmä zo strany Turčianskej kotliny, sa využívajú ako pasienky, lúky i oráčiny.

Vodstvo: Po hlavnom hrebeni prechádza rozvodie medzi Turcom a Nitrou.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Klimaticky patrí do mierne teplej oblasti, vrcholové časti do chladnej oblasti.

Delenie: Žiar sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Sokol, Vyšehrad, Horeňovo, Rovne.