Kremnické vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničujú Turčianska kotlina a Veľká Fatra, na východe Starohorské vrchy a Zvolenská kotlina, na juhovýchode Javorie a Pliešovská kotlina, na juhu Štiavnické vrchy a Žiarska kotlina, na západe Vtáčnik a na severozápade Hornonitrianska kotlina.

Okresy: Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Zvolen, Žiar nad Hronom.

Rozloha: 488km2.

Najvyšší bod: Flochová (1.316,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Sopečné pohorie. Má komplikovanú stavbu zloženú z viacerých štruktúrnych jednotiek. Základom sú lávové telesá. Geologické zloženie predstavuje súbor neogénnych sopečných hornín zastúpených najmä andezitmi, ryolitmi, sopečnými brekciami a tufmi. V minulosti tu boli významné ložiská vzácnych kovov (zlata).

Reliéf: Reliéf je prevažne vrchovinový a hornatinový. V severnej časti sa zachovali staré zarovnané povrchy, v strede pohoria sú hlboké doliny so strmými skalnatými svahmi. Povrch je rozčlenený do sústavy chrbtov a rázsoch, striedajúcich sa s hlbokými dolinami, časté sú bralnaté tvary  a kamenné moria. Z morfologického hľadiska je významná skupina vrcholových skaliek na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov, tiahnucich sa od Skalky, cez Zlatú studňu po Laurín. Reprezentujú rozpadnuté čelá lávového prúdu pyroxenického andezitu vrcholového typu. Nájdeme tu viacero geomorfologických zaujímavostí, ako sú svedecké stĺpy, skalné hríby, novovznikajúce kývavce, skalné okná a ďalšie zaujímavé útvary.

Lesné porasty: Veľká časť Kremnických vrchov je zalesnená. Pôvodný porast tvorili na väčšine územia jedľo-bučiny, dnes sa na mnohých miestach lesnaté porasty striedajú s trávnatými plochami. Vyskytuje sa tu javor a brest, v nižších polohách sa objavujú porasty tisu. Povrch je pokrytý v nižších polohách listnatým lesom s prevahou buka, vo vyšších polohách smrekovými lesmi. Na severe prevládajú zmiešané lesy s prevahou smreka. Na západe sú odlesnené plochy pokryté lúkami, pasienkami a poľami. V južnej časti sa vyskytuje dub cerový a niektoré chránené teplomilné stepné druhy.

Vodstvo: Jediným veľkým vodným tokom je rieka Hron, ktorá priberá zo svahov Kremnických vrchov množstvo drobných riečok a potokov.

Rastlinstvo: Vegetácia je pomerne jednotvárna, pestrejšia kvetena je len v okrajových častiach, horské druhy bylín sa objavujú pravidelnejšie len pod hlavným hrebeňom.

Živočíšstvo: Žije ti medveď hnedý, mačka divá, kuna lesná.

Klimatické pomery: Pohorie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Teploty v zimných mesiacoch sa pohybujú okolo -2°C až -5 C, v letnom období dosahujú približne 16-18°C. Počet dní so snehovou pokrývkou je približne 60-100, počet letných dní je približne 30-50.

Delenie: Kremnické vrchy sa delia na 5 geomorfologických podcelkov: Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie, Malachovské predhorie.