Valčianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti a tvorí pás na podhorí Malej Fatry. Severným okrajom zasahuje na územie Martina. Na severozápade ju ohraničuje Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na východe podcelok Turčianske nivy, na juhu podcelok Diviacka pahorkatina a na juhozápade Žiar (podcelky Vyšehrad a Sokol).  

Okresy: Martin, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v severnej časti územia v okolí rieky Turiec v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: Pahorkatina zasahuje pás mierne zvlneného územia na pomedzí rovinatej riečnej nivy a hornatej Malej Fatry.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo svahov Malej Fatry pritekajú cez Valčiansku pahorkatinu do Turčianskej kotliny horské potoky, vytvárajúce priečne údolia.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Valčianska pahorkatina sa ďalej nedelí.