Varínske podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žilinskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa východne od Žiliny a zahŕňa celú Terchovskú dolinu a povodie Varínky. Územie v tvare trojuholníka je vklinené medzi Malú Fatru a Kysuckú vrchovinu. Na severe ho ohraničuje Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá), na juhovýchode sa ostro dvíha Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra), na juhu malá časť územia susedí s Malou Fatrou (Lúčanská Fatra), na juhozápade ho ohraničuje údolie Váhu a západne od Varína nadväzuje podcelok Žilinská pahorkatina.

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Nachádza sa v nadmorskej výške približne 632m.

Najnižší bod: Najnižším bodom je koryto Váhu v nadmorskej výške približne 360m.

Geologická stavba:

Reliéf: Takmer celé územie (mimo malej časti na juhozápade) patrí do ochranného pásma NP Malá Fatra.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Varínske podolie sa ďalej nedelí.