Sokol

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Humenské vrchy.

Poloha: Vybieha z Humenských vrchov severovýchodným smerom. Na severe a východe ju ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie) a na juhozápade časť Krivoštianka.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Červená skala (447,0m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.