Turovské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kremnických vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na severozápade ho ohraničuje podcelok Flochovský chrbát, na východe Zvolenská kotlina (podcelky Bystrické podolie a Sliačska kotlina), na juhovýchode Javorie (podcelok Lomnianska vrchovina) a Pliešovská kotlina, na juhu Štiavnické vrchy (podcelky Skalka a Hodrušská hornatina) a na západe podcelok Jastrabská vrchovina.

Okresy: Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Pohorie sa pomerne plynulo zvažuje do údolia rieky Hron.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Turovské predhorie sa ďalej nedelí.