Javorie

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničuje Zvolenská kotlina, na východe Ostrôžky, na juhu Krupinská planina, na západe Pliešovská kotlina a na severozápade Kremnické vrchy.

Okresy: Detva, Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen.

Rozloha: 222km2.

Najvyšší bod: Javorie (1.043,7m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Sopečné pohorie je reliktom treťohorného stratovulkánu. Má stratovulkanickú štruktúru so zložitým vnútorným tektonickým členením. Budujú ho vrstvy pevných lávových prúdov, mladé vulkanické horniny, neogénne sopečné andezity a ich pyroklastiká. Na juhozápade vystupujú podložné prvohorné a druhohorné horniny.

Reliéf: Reliéf je prevažne vrchovinový až hornatinový. Hornatinový reliéf tvoria vyššie masívne chrbty budované andezitmi, nižšia vrchovina je budovaná pyroklastikami. Zo severu má strmý nástup, smerom na juh sa pomaly zlieva s nížinou. Pôvodne zarovnaný povrch bol rozčlenený eróziou tokov, stekajúcich do Ipľa a Slatiny. Raritou je výskyt rýdzej síry pri Kalinke. Aj keď má Javorie málo značených turistických chodníkov, má vhodné podmienky na nenáročnú letnú turistiku. Južná časť pohoria je súčasťou Vojenského obvodu Lešť, kde sa turistika nevykonáva.

Lesné porasty: Vzhľadom na pomerne prístupné chrbty človek pozmenil pôvodný ráz horskej krajiny najmä silným odlesnením. Na odlesnených stráňach vzniklo typické rozptýlené osídlenie vo forme množstva lazov. Povrch je prevažne pokrytý lesom, bučinami a jedľami. V odlesnenej krajine s roztrateným osídlením prevládajú trvalé trávne porasty, menej je oráčin a ovocných sadov.

Vodstvo: Na viacerých miestach vyvierajú kvalitné minerálne pramene.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Nižšie časti pohoria patria do teplej, vyššie do mierne teplej a najvyššie do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Javorie sa delí na 3 geomorfologické podcelky: Javorianská hornatina, Lomnianska vrchovina, Podlysecká brázda.