Sliačská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej, najrovinatejšej časti a je jeho najnižšie položeným podcelkom. Tvorí ju široká dolina rieky Hron medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Názov dostala od mesta Sliač. Na severe a severozápade ho ohraničuje podcelok Bystrické podolie, na východe podcelky Bystrická vrchovina a Zvolenská pahorkatina, na juhu Javorie (podcelok Lomnianska vrchovina) a na západe Kremnické vrchy (podcelok Turovské predhorie).

Okresy: Banská Bystrica, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina s reliéfom panvy vznikla činnosťou riek na miestach, kde hlboké zlomy zemského povrchu zakrývali vrstvy jazerných usadenín. Patrí medzi stredne husto osídlené.

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je rieka Hron, ktorá tečie severojužným smerom, ale v južnej časti sa  stáča na západ. Priberá tu množstvo menších tokov (najvýznamnejší je Slatina). Vodné toky sa v minulosti hojne využívali pre rybné hospodárstvo. Významné sú liečivé pramene v okolí Sliača a Kováčovej.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sliačská kotlina sa ďalej nedelí.