Lomnianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Javoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severe ho ohraničuje Zvolenská kotlina (podcelky Sliačská kotlina, Zvolenská pahorkatina a Slatinská kotlina), na juhovýchode podcelok Podlysecká brázda, na juhu podcelok Javorianská hornatina a Krupinská planina (podcelok Závozská vrchovina), na západe Pliešovská kotlina a na severozápade Kremnické vrchy (podcelok Turovské predhorie).

Okresy: Detva, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod: Lomné (907,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lomnianska vrchovina sa ďalej nedelí.