Bystrické podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej a západnej časti a je ohraničený z veľkej časti korytom rieky Hron. Leží na jeho pravom brehu približne medzi obcami Badín, Lučatín a Banskou Bystricou. Na severe ho ohraničujú Starohorské vrchy (aj časťou Kordícka brázda), na východe Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), na juhu podcelky Bystrická vrchovina a Sliačska kotlina, a na západe Kremnické vrchy (podcelky Turovské predhorie, Flochovský chrbát a Malachovské predhorie).

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 340m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina s reliéfom panvy vznikla činnosťou riek na miestach, kde hlboké zlomy zemského povrchu zakrývali vrstvy jazerných usadenín.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bystrické podolie sa ďalej nedelí.