Zvolenská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Leží medzi Banskou Bystricou, Zvolenom, Detvou a Ľubietovou. Na severe ju ohraničujú Starohorské vrchy a Horehronské podolie, na východe Veporské vrchy a Poľana, na juhu Ostrôžky a Javorie a na západe Kremnické vrchy.

Okresy: Banská Bystrica, Detva, Zvolen.

Rozloha: 630km2.

Najvyšší bod: Čierny Diel (851m) – prever!.

Najnižší bod:

Geologická stavba: Kotlina je budovaná neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi, po okrajoch aj vulkanickými andezitmi a tufmi, vo východnej časti i druhohornými vápencami (Ponický kras).

Reliéf: Je to medzihorská zníženina oblúkovitého tvaru a má charakter hornatiny. Jej západná časť vznikla tektonickým poklesom rozsiahlej kryhy a postupne sa rozšírila vplyvom bočnej erózie Hrona. Reliéf je prevažne pahorkatinový, na nive Hrona rovinatý, vo východnej časti vrchovinový. Rozdelením vyššie položeného dna kotliny s pomerne hustou sieťou dolín na nepravidelne usporiadané chrbty vznikol členitý povrch, miestami až vrchovinného rázu. Po oboch stranách Hrona sa rozprestiera široká riečna niva obklopená sústavou terás, náplavovými kužeľmi na okraji i sopečnými tvrdošmi (Rohy, Snohy). Leží prevažne v nadmorských výškach 300-500m, miestami vystupuje až do 700-800m.

Lesné porasty: Popri hustom osídlení a intenzívnom poľnohospodárskom využití sa dobra zachovala pôvodná vegetácia. Prevažná časť povrchu je odlesnená a využíva sa predovšetkým ako orná pôda a trvalé trávne porasty. Ostatné územie je pokryté prevažne listnatými lesmi. Zastúpený je buk, hrab, dub a javor. Lesy sú prevažne dubové, menej bukové. Rozšírené sú najmä dubové lesy s bohatým bylinným stupňom. Ihličnaté stromy zastupuje borovica a smrek.

Vodstvo: Územím preteká rieka Hron s prítokmi Slatina a Neresnica. Na tektonických zlomoch vznikli termálne pramene (Sliač, Kováčová) a minerálne pramene.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Najnižšia časť patrí do teplej, zvyšok do mierne teplej klimatickej oblasti. V zimnom období vystupujú priemerné teploty na -2°C až -4°C, letné priemerné teploty sa pohybujú okolo 17-18°C. Počet letných dní býva medzi 40-50, počet dní so snehovou pokrývkou je 50-70.

Delenie: Zvolenská kotlina sa delí na 9 geomorfologických podcelkov: Sliačská kotlina, Zvolenská pahorkatina, Bystrické podolie, Slatinská kotlina, Detvianska kotlina, Povraznícka brázda, Bystrická vrchovina, Ponická vrchovina, Rohy.