Kostol svätého Ondreja, apoštola v Papradne

Kostol svätého Ondreja, apoštola v Papradne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímskokatolícky farský kostol Svätého Ondreja, apoštola v štýle neskorého baroku z roku 1792. Je to jednoloďová jednovežová stavba postavená grófom M. Esterházim, je zasvätená svätému Ondrejovi, apoštolovi. Pôvodný drevený kostol bol postavený okolo roku 1700 a stál asi v 1.štvrtine dnešného cintorína. Zhorel v roku 1766. Ostal po ňom jeden zvon. Je pravdepodobné, že ich viac ani nebolo. Na zvone je nápis: „Neo nata et dicata sancto Andrae apostolo in usum Ecclesiae Papradnensis Anno 1711“. Po 1.svetovej vojne za finančnej pomoci amerických rodákov boli zakúpené dva zvony: jeden nesie meno svätý Ondrej (1921) a druhý svätý Cyril a Metod (1922). Ďalšie zvony sú pomenované Ján XXIII. (1963), Pax (1966) a svätý Peter a Pavol (1971). Nový kostol bol posvätený v roku 1795. Stavba má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Prestavby prebehli v rokoch 1822 a 1928. Baroková fasáda je členená pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou. Do kostola sú štyri vchody: hlavný zo západnej, vedľajšie zo severnej a južnej a ešte jeden z južnej cez sakristiu. Pri vchádzaní hlavným vchodom cez silné dvojkrídlové dvere, nedávno vyhotovené podľa vzoru starých dubových, sa dostávame do predsiene, ktorú domáci volajú „žebrovňa“. Ako vznikol tento názov, sú dve verzie. Jedna hovorí, že sa v tejto miestnosti zdržiavali žobráci. Iná verzia hovorí, že v tejto miestnosti sa určitý čas museli zdržiavať veľkí hriešnici. Boli to vraj slobodné matky, krivoprisahajúci svedkovia a iní. V predsieni bola za pôsobenia kaplána Antona Dubovického v roku 1974 vytvorená lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Na pravej strane pri dverách sú schody vedúce na chór a vežu k hodinám a zvonom. Predsieň od hlavnej lode kostola oddeľujú čiastočne presklenné dvere. Niektoré časti vnútorného zariadenia pochádzajú z pôvodného kostola. Loď chrámu po oboch stranách vypĺňajú dubové lavice, v ktorých môže nájsť miesto na sedenie okolo 160 ľudí. V hlavnej lodi pod chórom sú umiestnené dve masívne spovednice, po ľavej strane je socha svätého Antona s Ježiškom na rukách a socha svätej Terézie Ježišovej, po pravej strane je veľká socha Sedembolestnej Panny Márie. Na starom hlavnom drevenom oltári je v strede socha svätého Ondreja s krížom a víťaznou palmou, po stranách sú sochy svätého Jozefa a svätého Františka z Assisi, celkom navrchu je malá socha Panny Márie s Ježiškom. Oltár bol zreštaurovaný v roku 2016. Bočný oltár Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je barokový z roku 1728, s rokokovou úpravou a novodobou ústrednou plastikou. Bočný oltár svätého Jozefa je barokový zo začiatku 18.storočia s novodobou úpravou. Na dvoch bočných oltároch vpredu sú sochy Božského Srdca Ježišovho (pravá strana) a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (ľavá strana). Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré zbiehajú medziklenbovými pásmi do nástenných konkávne zalomených pilierov. Na klenbe v lodi kostola je osem obrazov. V roku 1928 ich vytvoril akademický maliar Jozef Škorvánek, rodák z Veľkej Bytče. Je tu zobrazený svätý Ondrej, ako obkľúčený svojimi mučiteľmi víta kríž, na ktorom má zomrieť. Na ďalších dvoch obrazoch sú svätí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik (patróni Nitrianskej diecézy, do ktorej farnosť patrila) na Skalke pri Trenčíne a sv. Cyril a Metod (patróni Žilinskej diecézy), ktorí vyučujú ľud. Nad chórom sú vyobrazení svätí Peter a Ondrej, ako ich Ježiš povoláva za apoštolov. Nad presbytériom je obraz Najsvätejšej Trojice, po bokoch a strede klaňajúci sa traja anjeli a štyria evanjelisti. Na bočný stenách presbytéria je dvojica protikladných obrazov vyjadrujúcich dejiny spásy: Zvestovanie Panny Márie a na opačnej strane neposlušnosť našich prarodičov – vyhnanie Adama a Evy z raja. Na stenách v lodi kostola sú umiestnené olejomaľby, znázorňujúce 14 zastavení krížovej cesty. Na pilieroch po obvode kostola si možno všimnúť konsekračné kríže, miesta, na ktorých pri posviacke biskup pomazal steny kostola krizmou. Presbytérium je od hlavnej lode oddelené nízkym kovovým ozdobným zábradlím. Za presbytériom vľavo je starobylá neskorobaroková kazateľnica z konca 18.storočia a nad ňou baldachýn so sochou svätého Vendelína, patróna stáda a úrody. Je na nej umiestnená drevená plastika svätého Ondreja zo starého dreveného kostola. V presbytériu sa po pravej strane nachádza aj kamenná neskorobaroková krstiteľnica z 18.storočia s drevenou plastikou svätého Jána Krstiteľa a Ježiša Krista pri krste v Jordáne a vchod do malej sakristie. Nad vchodom do presbytéria je nápis: Pán môj a Boh môj. Na chóre sa nachádza nádherný píšťalový trojmanuálový, 56-registrový organ, jeden z najväčších na Slovensku. Bol inštalovaný v roku 1950. V marci v roku 1773 tu na fare pôsobil františkán Hugolín Gavlovič. Pred vstupom do kostola je po ľavej strane súsošie Svätého Jána Nepomuckého, po pravej strane je mramorový kríž. Kostol stojí v strede obce Papradno pod cintorínom.