Priepasť medzi Kačkami – Pružina

Priepasť medzi Kačkami – Pružina

Iný názov: Kortmanka, Kačka.

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov) v katastri obce Pružina medzi Ostrou Kačkou (938,0m) a Hrubou Kačkou (1.037,1m).

Nadmorská výška: 850m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 100m a hĺbkou 40m. Miestni obyvatelia ju volajú Kačka, pretože kedysi vraj spustili do priepasti kačicu, označili ju a čakali čo sa bude diať. Nakoniec sa kačica z priepasti dostala, síce utrmácaná a zničená, ale živá. Našli ju v jednom z miestnych potokov. Priepasť je významná z geologického, geomorfologického a historického hľadiska. Archeologické nálezy zo stredoveku a antropologické nálezy (nález ľudských kostí a sekery z 2.polovice 15.storočia). Vyznačuje sa pozoruhodnou sintrovou výzdobou. Obdiv si zaslúži aj nádherná kvapľová scenéria v Bielej sieni a sintrové jazierko na dne priepasti s komínom vyzdobeným pestrými nátekmi z mäkkého sintra, objavené v roku 2002. Najväčšiu zásluhu na postupnom vyčistení priestorov jaskyne od roku 1983, okrem viacerých ďalších jaskyniarov, má speleológ Bohuslav Kortman. Preto sa jaskyňa tiež nazýva Kortmanka. Jaskyniari sa zatiaľ dostali do hĺbky 40m, priepasť však pokračuje ďalej v sutinovom závale, ktorého časť v množstve niekoľko sto metrov kubických už predtým vyťažili na povrch. Priepasť je teda aj obdivuhodným svedectvom o pracovitosti, húževnatosti a odvahe slovenských speleológov. Vznikla chemickým a mechanickým zvetrávaním druhohorných triasových vápencov strážovského príkrovu. V tomto mieste vznikal (ponáral sa pod zem) vodný tok, pretekal podzemím a pravdepodobne vyvieral v nadmorskej výške 590m z Pružinskej Dúpnej jaskyne, ktorá je tiež výsledkom pôsobenia paleotoku. V priepasti (ponore) od roku 1983 sondujú dobrovoľní jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí medzi priepasťou a Pružinskou Dúpnou jaskyňou predpokladajú existenciu rozsiahleho jaskynného systému. 

Prístupnosť: Verejnosti nie je prístupná.