Javornícky hrebeň (SKUEV0642)

Poloha: Nachádza sa v okrese Považská Bystrica, v katastri obcí Horná Mariková a Papradno, v okrese Bytča, v katastri obce Štiavnik a v okrese Čadca, v katastri obce Makov.

Rozloha: 1.356,5378ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011.

Dôvod ochrany: Ochrana biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230*), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč alpský, hlaváč bieloplutvý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, uchaňa čierna, netopier obyčajný, netopier veľký (alebo netopier blythov), ohniváčik veľký, kyjanôčka zelená, roháč obyčajný, mačka divá, vlk dravý, medveď hnedý a rys ostrovid. Z chránených a vzácnych druhov rastlín na území rastie vstavačovec Fuchsov, vstavačovec bazový, vstavačovec májový, vstavač mužský, vemenník dvojlistý, horec luskáčovitý, ľalia zlatohlavá, popolavec kučeravý a bradáčik vajcovitý. Na rozhraní lesov a lúk rastie prilbica pestrá. Z chránených významných živočíchov tu žije jastrab lesný, jastrab krahulec, sova dlhochvostá, tesár čierny, salamandra škvrnitá, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá, vretenica severná a slepúch lámavý. Kamenité hrebene sú významným biotopom rysa ostrovida, sporadicky sa v oblasti vyskytuje medveď hnedý a vlk dravý. Staré lesy umožňujú výskyt populácií viacerých ohrozených skupín vtáctva (dravce, sovy).

Popis: Územie je nazvané podľa geomorfologického celku Javorníky a je vymedzené prevažne v jeho hrebeňovej časti. Nachádza sa v podcelku Vysoké Javorníky, v časti Javornícka hornatina. Súčasťou územia je aj NPR Veľký Javorník, ktorá je najstaršou prírodnou rezerváciou na Kysuciach. Geologickým podkladom územia je flyš tvorený kyslými až čiastočne vápnitými ílovcami, bridlicami a pieskovcami. Predmetom ochrany sú komplexy lesných biotopov pôvodných kyslých a kvetnatých jedľobučín s vyšším zastúpením jedle, na viacerých miestach charakteru prírodných lesov až pralesovitých porastov. Vyskytujú sa tu Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (Ls5.1) a Javorovo-bukové horské lesy (Ls5.3). V okolí hlavného hrebeňa sú zaujímavé skalnaté hrebene so skalnými hranami, bralami a stenami s lokálnym výskytom Lipovo-javorových sutinových lesov (Ls4) s javorom horským a jarabinou vtáčou, či lesné potoky a prameniská. V hrebeňovej časti sa nachádzajú aj psicové horské pasienky a ovsíkové kosné lúky, ktoré hostia viaceré zákonom chránené druhy orchideí, či vzácne druhy lúčnych húb.