Javornícka hornatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vysoké Javorníky.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej a západnej časti. Zaberá územie od údolia rieky Rovnianka na severovýchode až po údolie Bielej vody na juhozápade. Na severe ho ohraničuje Turzovská vrchovina (podcelky Zadné vrchy a Hornokysucké podolie), na východe časť Rakovská hornatina, na juhovýchode podcelok Nízke Javorníky (časť Javornícka brázda), na západe časti Lysianska brázda a Lazianska vrchovina) a na severozápade štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Bytča, Čadca, Považská Bystrica, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Javorník (1.071,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severozápadná časť územia patrí do povodia rieky Váh, do ktorej juhovýchodným smerom tečú vodné toky. Najvýznamnejšie sú Marikovský potok, Papradnianka a Štiavnik. Na severnom okraji pramení rieka Kysuca (patrí tiež do povodia Váhu) a malé okrajové časti územia odvádzajú vodu na českú stranu do rieky Bečva.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.