Hladké vrchy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kobylináč.

Poloha: Leží v jeho severovýchodnej časti na severnom okraji, približne 5km od Púchova. Na severe ju ohraničuje podcelok Kýčerská hornatina, na juhovýchode Javorníky (podcelok Nízke Javorníky, časť Javornícka brázda), na juhu podcelok Vršatské bradlá (časti Vršatské predhorie, Podvršatská brázda a Vysoké Vršatce) a na západe časť Zubácka brázda.

Okresy: Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Tlstá hora (651,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia pri obci Dohňany v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Hladké vrchy obklopujú viaceré brázdy, v ktorých ležia sídla, samotami zasahujúce aj do tejto časti pohoria.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh a odvodňujú ho dva hlavné toky: západné a južné svahy odvádzajú vodu vodné toky do rieky Zubák, východným okrajom tečie Biela voda.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.