Podvršatská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vršatské bradlá.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti približne 10km západne od Púchova. Na severe ju ohraničuje podcelok Kobylináč (časť Zubácka brázda), na východe a na juhu časť Vršatské predhorie a na západe časť Vysoké Vršatce.

Okresy: Ilava, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia pri obci Mikušovce v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vnútrohorská brázda má podlhovastý tvar juhozápadno-severovýchodnej orientácie a leží v nej niekoľko obcí.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh a juhovýchodným smerom do nej smerujú aj všetky vodné toky (najvýznamnejšie sú Tovarský potok, Kvašov, Lednica a Zubák).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.