Zubácka brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kobylináč.

Poloha: Leží v jeho severovýchodnej časti približne 10km od Púchova. Veľkú časť územia zaberá obec Zubák s viacerými samotami. Na severovýchode a na východe ju ohraničuje časť Hladké vrchy, na juhu vlastný podcelok Kobylináč a na severozápade podcelok Kýčerská hornatina.

Okresy: Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia pri obci Zubák v nadmorskej výške približne 390m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vnútrohorská kotlina má podlhovastý tvar západo-východnej orientácie. Centrálnu os vytvára potok Zubák.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh, do ktorej vody odvádza potok Zubák. Zubák na území priberá viaceré menšie prítoky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.