Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Beluši

Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Beluši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímskokatolícky farský Kostol svätej Alžbety Uhorskej bol postavený pravdepodobne už pred rokom 1560, podľa kanonických vizitácií ešte v gotickom slohu. Podľa niektorých prameňov bol vybudovaný z pieskovca, čo ale nie je pravda. Postavený je z kameňa. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1674 na hlavnom, ešte vtedy gotickom oltári, stála vtedy socha Panny Márie na rukách s malým Ježiškom. Okolo nej boli sochy svätej Alžbety Uhorskej a svätej Márie Magdalény. Nad svätyňou vo vežičke (tzv. sanktusnik) sa nachádzal malý zvon. Medzi kalichmi bol evidovaný aj jeden medený kalich, ktorý bol darom ilavských mešťanov. Vizitátor našiel len málo zachovalého liturgického oblečenia. Počet konvertitov bol približne 1300. Spomína sa aj niekoľko kusov starého železa, ktoré pochádzali z roztopených zvonov. Vo svätyni bolo aj kamenné pastofórium (zachovalo sa dodnes), na druhej strane oltára bolo aj tzv. libriferium spolu so sedesom pre kňaza a miništrantov, ale tie sú zamurované. Pod kostolom by mala byť krypta, no nikde nie je k nej zatiaľ nájdený vchod. V roku 1560, kedy ho v držbe mala evanjelická cirkev, boli k severnej strane pristavané empóry, a kostol získal súčasnú podobu. Neskororenesančne bol prestavaný v 1.polovici 17.storočia. V roku 1711 bol prestavaný barokovo, v roku 1804 boli na kostolnú vežu osadené hodiny, ktoré boli zakúpené zo zbierok veriacich, a posledný väčší stavebný zásah bol realizovaný v rokoch 1827-1830. Vtedy pri požiari 15.9.1827 zhorela strecha, veža kostola a roztavili sa aj zvony. V roku 1828 bola osadená nová strecha, pristavaná bola aj bočná loď kostola a sakristia, v roku 1829 bol do bočnej kaplnky kostola postavený klasicistický oltár so súsoším Piety, ktorý, tak ako opravu veže kostola a prístavby hradil svetský patrón František Xaver II. Königsegg. V rokoch 1940-1943 boli prevedené rozsiahle úpravy interiéru kostola a veže. Od 18.storočia je v interiéri kostola prevažne barokové zariadenie. Na hlavnom oltári podľa kanonickej vizitácie z roku 1766 s plastickým vyobrazením Svätej Trojice už bol obraz Svätej Alžbety Uhorskej. Pri obraze z dvoch strán stáli sochy mučeníkov svätého Floriána a svätého Šebastiána. Obraz bol v roku 1879 nahradený novým od svetoznámeho maliara Jozefa Božetecha Klemensa a na oltári dominuje dodnes. Cena obrazu bola 400 zlatých. Bočný oltár Ukrižovania pochádza tiež z 18.storočia. V strede sa nachádza obraz Ježiša Krista na kríži, v plastickom baldachýnovom nadstavci je súsošie Boha Otca a anjelov. Kazateľnica je tiež baroková. Z 18.storočia pochádzajú vzácne a posvätné relikvie: čiastka zo Svätého Kríža pochádzajúca z Mantovy, iná čiastka zo Svätého Kríža Spasiteľa z Ríma, kostička z telesných ostatkov svätej Alžbety Uhorskej z Viedne a svätého Šebastiána prinesená z Ríma, ktoré majú bližší vzťah ku kostolu. Listiny o ich pôvode a pravosti sú uchované v archíve belušskej farnosti. V roku 1908 sa od blesku zapálila šindľová strecha na veži. Pri oprave ju nahradili plechovou. Výška veže aj s krížom merala 41m. Počas 1.svetovej vojny 6.10.1916 zrekvirovali päť zvonov pre vojenské účely, chýbajúce zvony boli nahradené novými v roku 1923 z milodarov Belušanov žijúcich v Amerike. V rokoch 1928-1929 boli na steny lode kostola umiestnené kolorované plastiky krížovej cesty, v rokoch 1940-1943 prebehla posledná rozsiahla stavebná úprava kostola a následne bol kostol vymaľovaný do barokového slohu. V roku 1958 bol zakúpený nový organ, v roku 1970 boli osadené dve vitrážové okná od V. Hložníkovej a do hornej časti kostola boli osadené okná s motívmi Siedmich sviatostí, v roku 1989 boli osadené nové vežové hodiny a počas nasledujúcich rokov boli uskutočnené ďalšie drobné opravy kostola. V roku 2012 bol v interiéri kostola prevedený reštaurátorský výskum a pod vrstvami niekoľkých vápenných náterov boli na celej klenbe lode kostola objavené renesančné fresky z roku 1631. Svojim vekom, zachovaním a rozsahom nemajú fresky na Slovensku obdobu a stali sa unikátnou renesančnou pamiatkou. Maľby tvoria oranžové a čierne ornamentálne pásy, ktoré vytvárajú bohatú iluzívnu sieť. V kríži pásov sú namaľované kvety, v každom kríži iný druh. V roku 2012 bola reštaurovaná freska Božie oko v presbytériu, v roku 2013 boli zreštaurované konsekračné kríže na stenách kostola a osadené gotické visiace večné svetlo. Jednoloďová stavba so svätyňou zakončenou klenbou a s vežou s malým zvonom stojí v centre obce Beluša, na ulici Farská.