Evanjelická cirkev

Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (preto aj názov luteránska). V 15. a 16.storočí pretrvávali v katolíckej cirkvi problémy, ktoré sa nedarilo riešiť zavedenými reformami. Preto stále viac silneli hlasy po zmene. Najsilnejšie hnutie sa začalo tvoriť v Nemecku. Hlavnými dôvodmi bolo bohatstvo cirkevných kniežat, predávanie odpustkov a ďalšie. Proti predávaniu odpustkov sa postavil v roku 1517 Martin Luther. Tvrdil, že jedine viera a dôvera v Božie milosrdenstvo môže človeka spasiť. Proces reformácie sa začal pribitím jedného z exemplárov jeho 95 téz na bránu wittenberského chrámu 31.10.1517. V roku 1530 spolu s pomocníkom Filipom Melanchtonom vydal dielo Ceonfessio Augustiniana (Augsburské vyznanie), v ktorom systematizovali svoje myšlienky a toto  dielo sa stalo základom novej protestantskej (luteránskej) cirkvi. Augsburské vyznanie je kresťanské vieroučné vyznanie založené Martinom Lutherom, ktoré bolo prvýkrát prednesené 25.6.1530 v Augsburgu. Na Slovensku pôsobí jediná luteránska cirkev a to Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Na Slovensku v súčasnosti sú 2 dištrikty (západný a východný). Tie združujú senioráty (Západný dištrikt má 8 seniorátov a Východný dištrikt 6 seniorátov). Senioráty tvoria cirkevné zbory.