Kostol narodenia Panny Márie v Otrhánkách

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v areáli opevneného sídla v lokalite Tábor a nesie znaky sakrálnej architektúry 10.storočia. Ide o stavbu panského emporového kostola. Podľa názorov niektorých odborníkov patrí medzi najstaršie kostoly na území Slovenska. Postavený bol pravdepodobne v období 11.storočie až 1.polovica 12.storočia. Postavili ho pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru. V 1.polovici 15.storočia (uvádza sa rok 1410) bola loď predĺžená smerom na západ do súčasnej veľkosti. Podopretá bola opornými piliermi na severozápadnom a juhozápadnom nároží. Súčasne bol podľa všetkého zrušený pôvodný vstup na južnej strane lode (našli sa po ňom len náznaky) a vytvorený nový gotický portál v pristavanej stene. Zrejme v tomto období bol tiež nástennými maľbami vyzdobený interiér kostola. Začiatkom 16.storočia bol čiastočne upravený v gotickom a renesančnom štýle. Pred rokom 1714 bol barokovo prestavaný, loď bola osvetlená novo prerazenými oknami a pôvodné románske okná boli podľa všetkého zamurované. V 2.polovici 18.storočia bola zničená alebo poškodená románska apsida nahradená barokovou, ktorá rešpektovala jej pôdorys a zrejme aj rozmery. V roku 1834 bol kostol upravený v klasicistickom duchu. Na západné priečelie bol nasadený vysoký štít s vežičkou, južný vchod zamurovali a jeho neskorogotický portál preniesli a osadili do novo prerazeného vchodu na západnom priečelí. Koncom 20.rokov 20.storočia bol kostol v zlom stave a nutne potreboval opravu. Tá sa napokon, neodborným spôsobom, uskutočnila v roku 1932. Naposledy ho opravili v roku 1978 v rámci pamiatkovej obnovy. Pri nej boli odkryté pôvodné románske štrbinové okná na južnej strane lode. V posledných rokoch sa uskutočnili menšie úpravy (odstránenie nárožných oporných pilierov na západnej strane lode, odvodnenie). Pôvodne to bola jednopriestorová, jednoloďová, jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovou apsidou, pričom loď bola významne kratšia, mala dĺžku približne 630cm. Postavená bola z opracovaných kamenných kvádrov a ako dĺžková miera bola použitá rímska stopa (približne 29,57cm). Svedčí o tom základný rozmer celej stavby, vnútorná šírka apsidy 354cm, čo predstavuje 12 rímskych stôp. Násobky tejto miery sú aj v ďalších rozmeroch stavby (hrúbka múrov, výška a šírka okien, a podobne). Táto miera sa na našom území používala často pri stavbách z veľkomoravského obdobia. Najstaršou časťou kostola je apsida, rovnako vysoká ako loď, jej pôdorys je v exteriéri polkruhový, ale vo vnútri je zreteľne podkovovitý. Na severnej strane víťazného oblúka zo strany lode bola odkrytá freska svätého Michala archanjela, ktorá je datovaná približne do 2.polovice 15.storočia a zreštaurovaná bola v roku 1980. Vedľa nej na stene lode je prezentovaný jeden z konsekračných krížov. Vonkajšia výzdoba okien s fragmentom písmen (A.D.) je zo začiatku 16.storočia. Kostol je podľa tradičných zvyklostí orientovaný svätyňou na východ. Stavitelia najväčšiu pozornosť venovali priečeliu, najmä reliéfnej výzdobe portálu s dôrazom na tympanón. Vstupné dubové dvere s pôvodným kovaním sú z prelomu 15. a 16.storočia. Na hlavnom oltári dominuje gotická socha Panny Márie z 15.storočia. Oltár je doplnený sochami svätého Petra a Pavla a svätého Jána Nepomuckého z 18.storočia. Kostol tvorí krajinnú dominantu na najvyššom mieste v obci, na ktorom sú ešte viditeľné pevnostné valy a priekopy. Je mierne ukrytý medzi košatými stromami. Nachádza sa na severnom okraji obce Ortrhánky na malom návrší pri hlavnej ceste.