Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie v Rybanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Pôvodne gotický kostol bol postavený začiatkom 14.storočia. Iné zdroje uvádzajú obdobie polovica 13.storočia až rok 1332. Bol to jednoloďový kostol s polygonálnym záverom presbytéria a predstavanou západnou vežou prístupnou vonkajším točitým schodiskom. Pôvodne bol zasvätený všetkým svätým. Prestavaný bol v roku 1787. V apríli 1885 vyhorel. V rokoch 1885-1888 bol prestavaný a rozšírený novou loďou z južnej strany a svätyňou zo severnej strany umiestnenými v smere sever-juh. Nová loď križuje starý kostol s renesančnou klenbou, čím vznikol pôdorys v tvare latinského kríža. Prestavbu viedli stavitelia Ján Silárd a Gustáv Feigler. Slávnostne požehnaný bol v roku 1886 a zasvätený bol nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby tri strieľňové otvory na točitom schodisku pri južnej stene lode. V 20.storočí bol rozšírený prístavbou veže a novej lode v historizujúcom slohu. Kostol bol tiež upravovaný okolo roku 2010. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami so šambránami. Priečelia kostola je členené lizénami a dekoratívnym štítom s vlysom a pilastrami. Dominantou štítu priečelia je socha Panny Márie umiestnená v nike. Nad štítom je ešte malá zvonička ukončená trojuholníkovým štítom s tympanónom a krížom. V interiéri je pôvodný neskorobarokový oltár z 18.storočia s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a sochou Piety. Gotický zvon z roku 1519 s nápisom: „Kristus Kráľ prichádza s pokojom, Boh stvoril človeka, Ježiš, Mária roku Pána 1519“. Farský rímskokatolícky kostol stojí v severnej časti obce Rybany v severnej časti malého námestia. V jeho areáli sa nachádza kalvária.