Kostol Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice stojí na mieste staršieho kostola, ktorý bol tiež zasvätený Najsvätejšej Trojici a bol postavený v čase postupného rozširovania mesta smerom k rieke Bebrave. Ten bol zbúraný v roku 1799. Na jeho mieste bol v rokoch 1799-1804 postavený klasicistický patronátny kostol Ilešháziovcov. Vysvätený bol kanonikom Antonom Ďateľom 1.10.1803 a konsekrovaný 8.7.1804 nitrianskym biskupom E. X. Fuchsom. Potvrdzuje to latinský nápis na priečelí, objavený pri rekonštrukcii v 70.rokoch 20.storočia, oznamujúci i zasvätenie kostola a slúžiaci aj ako chronogram udávajúci začiatok stavby kostola. Znie: „Deo Vnitrino Habitacvlvm Isthoc Ex Strvxit Vnita Pietas“ („Jednotná zbožnosť postavila tento príbytok Trojjedinému Bohu“). Pri poslednej oprave kostola v polovici 90.rokov 20.storočia bol pôvodný nápis nahradený ďalším latinským nápisom: “ Deo Vnitrino Habitacvlvm St. Hoc Exstrvxer Vnt Ex Pietate“ („Trojjedinému Bohu tento svätý príbytok postavili zo zbožnosti“). Postavený bol vtedy predovšetkým z príspevkov župných a cirkevných hodnostárov. Fasády sú členené segmentovo ukončenými oknami so šambránami s klenákmi. Veža vyrastá zo štítového priečelia, ktoré je lemované amforami vo forme rizalitu. Je členená pilastrami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a ihlancovou helmicou. Neveľmi jasná je orientácia kostola. Hlavné predné dvere totiž viedli spredu zo severnej strany, kým bočné dvere boli umiestnené na západnej strane. To by naznačovalo severojužnú orientáciu, v baroku celkom bežnú. Kostol bol pomerne úzky, postavený bol však z kameňa a zaklenutý. Nad hlavným vchodom bol umiestnený murovaný chór s organom. Boli tu tiež kovové tympany (bubny), tri klarinety, tri waldhorny (trúbky) a troje husieľ. Po bokoch lode boli ešte dva bočné murované chóry. Pod kostolom boli dve krypty. V interiéri sa nachádza pôvodné vybavenie. Boli v ňom tri oltáre. Najstarší bol oltár Blahoslavenej Panny Márie na evanjelickej strane kostola. Hlavný oltár je klasicistický a pochádza z čias výstavby kostola. V roku 1929 pre kostol získali vzácny drevený Betlehem, dielo rezbára B. Reka z Kutnej Hory. V roku 1930 realizoval nástenné maľby P. J. Kern. Z obdobia výstavby kostola je tu klasicistická kazateľnica. V minulosti kostol niekoľkokrát poškodil požiar, vždy bol ale obnovený. Možno aj to svedčí o tom, že stál už v 17.storočí a možno aj skôr. Opravovaný bol v roku 1924, v 70. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2004. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a segmentovým záverom presbytéria. Pred hlavným vstupom do kostola stojí na štvorbokom podstavci umiestnenom na trojstupňovom podnoží kamenný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Farský kostol stojí v Bánovciach nad Bebravou v strede Námestia Ľudovíta Štúra.