Kalvária v Pružine pri kostole

Kalvária v Pružine pri kostole

Národná kultúrna pamiatka Kalvária a kostol vyhlásená v roku 1963. Baroková kalvária bola postavená zo zbierok veriacich v rokoch 1860-1863. Kalvárie sú dve: Kalvária Umučenia Pána (má 14 zastavení) a Kalvária Sedembolestnej Panny Márie (má 7 zastavení). Spolu majú 11 kaplniek zastavení Krížovej cesty a 18 obrazov, z ktorých sú 3 spoločné pre obe kalvárie (4 kaplnky sú jednostranné a lemujú prístupové schodisko ku kostolu, 7 kaplniek je obojstranných). Sedem obojstranných kaplniek s výjavmi Krížovej cesty a siedmich bolestí Panny Márie je rozmiestnených do polkruhu okolo kostola v smere sprava doľava. Tri záverečné zastavenia Krížovej cesty (Ukrižovanie, Snímanie z kríža a Pochovávanie) sú pre obe Kalvárie spoločné, preto súbor pozostáva len z 11 kaplniek. Kaplnky majú podobu jednoduchých pilierikov so stanovými strieškami pokrytými plechovou krytinou a zasklenými nikami s výjavmi. Iniciátorom postavenia Kalvárie bol tunajší farár Štefan Závodník, ktorý zakúpil lúku a roľu. Kalvária, financovaná zo zbierok veriacich, bola postavená pri príležitosti 100.výročia rozsiahlej prestavby kostola, vetdy však chápanej ako výročie jeho vzniku. Základný kameň Kalvárie Umučenia Pána a súčasne Kalvárie Sedembolestnej Panny Márie posvätil 18.5.1860 nitriansky biskup Augustín Roskoványi pri príležitosti udeľovania sviatosti birmovania. Hotovú Krížovú cestu slávnostne posvätili v dňoch 15.-18.5.1863, pri príležitosti miléniového výročia príchodu vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Obrazy v kaplnkách z roku 1863 sú od akademického maliara Jozefa Božetecha Klemensa (rozmery obrazov namaľovaných na plechu sú 80x55cm). Výjavy v kaplnkách boli viackrát reštaurované. V roku 1880 prešli olejomaľby prvou reštauráciou. Realizoval ju františkánsky mních Konrád Švestka. Popritom namaľoval aj tri nové obrazy ako doplnok Krížovej cesty (Simeonovo proroctvo, Útek do Egypta a Dvanásťročný Ježiš v chráme). Za prácu dostal 80 zlatých. Ďalšie reštaurovanie obrazov realizoval počas zimy 1922-1923 kostolný maliar Michal Veselý a neskôr pravdepodobne ešte aj akademický maliar Jozef Škorvánek. Naposledy reštaurovala obrazy výjavov Krížovej cesty v roku 1961 Mária Mariániová. Prvé tri zastavenia, ktoré boli takmer úplne zničené, nanovo namaľovala podľa predlohy Klemensovej Krížovej cesty v rímskokatolíckom kostole v Turzovke. Obrazy zastavení 9-13 boli reštaurované iba nepatrne a ostatné autorka v rôznej miere domaľovala. Ako najintaktnejší, najmenej premaľbami dotknutý, určila Mária Mariániová 6.výjav: Veronika podáva Kristovi ručník. Pred vstupom do kostola stoja tri drevené kríže s postavami Ukrižovaného a lotrov zo 60.rokov 20.storočia. O pôvodných krížoch je údaj z polovice 20.storočia s opisom dreveného polychormovaného rustikálne poňatého korpusu Krista, datovaného na začiatok 20.storočia. Pre zlý stav krížov ich v 60.rokoch 20.storočia vtedajší správca farnosti páter Viktor Rašovec dal nahradiť novými aj s postavami Krista a lotrov. Jednoduché drevené kríže nesú robustné modelované drevené sochy ukrižovaných, kryté polkruhovými plechovými strieškami. Zhotovil ich umelecký rezbár Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc, ktorý sa pri ich tvorbe snažil čo najviac priblížiť predchádzajúcim. Pápež Pius IX. udelil pružinskej Kalvárii odpustky. Kalváriu obnovili na prelome 80. a 90.rokov 20.storočia. Nachádza sa v areáli kostola Svätej Žofie na miernom návrší v strede obce.

Národnú kultúrnu pamiatku tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Kostol Svätej Žofie.

Kaplnka krížovej cesty I. Baroková kaplnka (1.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.

Kaplnka krížovej cesty II. Baroková kaplnka (2.zastavenie), bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.

Kaplnka krížovej cesty III. Baroková kaplnka (3.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.

Kaplnka krížovej cesty IV. Baroková kaplnka (4.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty V. Baroková kaplnka (5.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty VI. Baroková kaplnka (6.zastavenie – Veronika podáva Kristovi ručník) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty VII. Baroková kaplnka (7.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Baroková kaplnka (8.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty IX. Baroková kaplnka (9.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty X. Baroková kaplnka (10.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.

Kaplnka krížovej cesty XI. Baroková kaplnka (11.zastavenie) bola postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom maľby v kaplnke je J. B. Klemens.