Nedze

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Čachtické Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severovýchode ju ohraničuje Považské podolie (podcelok Bielokarpatské podhorie), na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina, časť Trnavská tabuľa), na juhozápade časť Plešivec (hranicou je údolie rieky Jablonka) a na západe Myjavská pahorkatina.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Salášky (588,0m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhovýchodnom okraji územia v katastri obce Čachtice v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má oválny tvar s orientáciou sever-juh s úzkym na juhozápad vybiehajúcim ramenom. Je to krasová oblasť so škrapovými plošinami, závrtmi, vyvieračkami, ponornými tokmi a peknými kaňonovitými dolinami.

Lesné porasty: Nachádzajú sa tu ojedinelé ostrovy jedlých gaštanov.

Vodstvo: Územie patrí do povodia Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.