Čachtické Karpaty

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Malých Karpát.

Poloha: Ich najsevernejšia a najužšia časť. Na severovýchode ho ohraničuje Považské podolie (podcelok Bielokarpatské podhorie), na východe Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), na juhozápade Brezovské Karpaty, ktoré oddeľuje údolie potoka Holeška, a na západe Myjavská pahorkatina.

Okresy: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany.

Rozloha:

Najvyšší bod: Salášky (588,0m).

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba: Západná časť Čachtických Karpát je budovaná vápencami a dolomitmi stredného až vrchného triasu, kým južná a východná časť najmä ílovcami, pieskami a pieskovcami. Od Podunajskej pahorkatiny je pohorie oddelené výraznou zlomovou líniou.

Reliéf: V centrálnej časti sa nachádza Čachtický kras a túto oblasť rozrezáva rieka Jablonka, vytvárajúca veľkým oblúkom kaňonovitú dolinu. Po okrajoch pohoria je niekoľko vápencových lomov.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Čachtických Karpát sú Plešivec a Nedze.