Plešivec

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Čachtické Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severovýchode ju ohraničuje časť Nedze (hranicou je údolie rieky Jablonka), na východe a juhovýchode Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina, časť Trnavská tabuľa), na juhozápade Brezovské Karpaty a na západe Myjavská pahorkatina.

Okresy: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Plešivec (483,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhovýchodnom okraji územia v katastri obce Čachtice v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má tvar pretiahnutý v smere severovýchod-juhozápad. Od zvyšku pohoria ju oddeľuje na severe rieka Jablonka a na juhu údolie rieky Holeška.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.