Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Pruskom

Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Pruskom

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Na mieste súčasného kostola stál predtým menší románsky kostol. Ten postavili začiatkom 13.storočia, ako o tom svedčí kameň v hlavnom oltári s vyrytým rokom vzniku 1221. Pôvodný kostol svojím priestorom už v 17.storočí nestačil pojať všetkých farníkov a preto sa nový majiteľ panstva gróf Karol Ferdinand Siegfried Königsegg rozhodol starý kostol rozšíriť o nové priestory a bočné kaplnky. Pretože časom ani tak nevyhovoval potrebám veľkej farnosti, v roku 1769 kostol zbúrali až po múry svätyne, ktoré tvoria kaplnku terajšieho kostola. Na mieste zbúraného kostola miestny gróf František Xaver Königsegg s manželkou Sidóniou, rodenou Eszterházi spolu s miestnymi farníkmi postavili v rokoch 1770-1779 nový kostol. Pri vchode v dolnej časti kostolného muriva je kameň s letopočtom 1770, kedy sa začal kostol stavať. Stavba trvala takmer 10 rokov. Kostol bol posvätený v roku 1780. Postavený bol v neskorobarokovom slohu. Je to jednoloďová, jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a segmentovým záverom presbytéria. Priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou ornamentikou. Kostol bol zreštaurovaný v roku 1880 a prestavaný v roku 1930. V roku 1937 bol vymaľovaný. Autorom výmaľby bol majster Adam z Rožňavy. V roku 1950 bola realizovaná nová strecha, v roku 1971 bol kostol opravený zvonku a v roku 1974 vymaľovaný. V roku 1985 bola v interiéri kostola inštalovaná nová krížová cesta, spolu s obetným stolom, ambónou a sedesom. V rokoch 1987-1989 bola krytina strechy a veže vymenená za medenú, v rokoch 1996-1998 bol zreštaurovaný obraz svätého Františka Xaverského v kaplnke, spolu s hrobom svätého Vincenta. V interiéri sa nachádzajú klenuté okná v dvoch radoch nad sebou so vzácnymi vitrážami. Tie dotvárajú barokový interiér. Nachádza sa tu takmer 20 vitrážových výplní s obrazmi svätcov a biblickými motívmi. Výzdoba i cenný hlavný oltár a bočné oltáre sú dielom neznámeho majstra z okruhu Rafaela Donnera. Hlavný oltárny obraz z roku 1776 predstavuje svätého Petra a Pavla. Jeho autorom je Jozef Zanussi. Ľavý bočný oltár je zasvätený svätému Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom predstavuje svätého Šimona Stocka ako prijíma škapuliar od Panny Márie. Pravý bočný oltár je zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému a jeho autorom je tiež Jozef Zanussi. Sochy predstavujú svätého Augustína a svätého Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Dattel, neskorší nitriansky biskup. Pôvodný barokový organ so skriňou je z rokov 1777-1780 a pochádza z dielne Juraja Pažického z Rajca. Kazateľnica predstavuje loďku na mori života a tiež loďku apoštola Petra, na ktorej lovil ryby. Vzácna je bielo žiariaca, umelecky spracovaná krstiteľnica s postavou Ježiša Krista, ktorého ľavá noha je ponorená v rieke Jordán a nad krstencom stojí postava Jána Krstiteľa, ktorý pravou rukou leje vodu na hlavu Ježiša Krista. Nad týmto aktom sa vznáša holubica ako Duch Svätý. Rímskokatolícky kostol stojí na malom námestí v strede obce Pruské.

Ohradný múr. Okolo kostola sa nachádza murovaný ohradný múr z 2.polovice 18.storočia s bránkami a dvomi rokokovými sochami, sochou svätého Floriána a sochou svätého Vendelína z konca 18.storočia. Za mocným múrom odpočívajú najstarší veriaci z obce.