Hradisko Ostrá hora – Kvašov

Hradisko Ostrá hora – Kvašov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Praveké výšinné hradisko na vrchu Ostrá hora (492,0m), na kóte 442,2m. Archeologická lokalita z viacerých období: medenej doby (eneolit) (4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.), starej (staršej) bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l.) z okruhu ľudu lužickej kultúry. Lokalita bola osídlená aj v období neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700/400 p. n.l.) a starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. Sídlisko bolo čiastočne preskúmané v roku 1998. Veľké opevnené hradisko patrilo k významným objektom a malo aj strategicky výhodnú polohu. Bolo intenzívne osídlené, o čom svedčia početné fragmenty keramického materiálu a mazanice. Našlo sa tu niekoľko kamenných a bronzových predmetov: osličky, ihlica s dvojkónickou hlavicou, kostené šidlo, ale aj malá hlinená plastika v tvare ľudskej postavičky. Sídlisko bolo pravdepodobne súčasťou komplexu sídlisk, z ktorých centrálne sídlisko bolo v katastri obce Mikušovce, centrálne hradisko II.stupňa sa nachádzalo na Ostrej hore (492,0m) a juhozápadozápadne sa na protiľahlom svahu v polohe Starice nachádzalo ostrožné hradisko. Hradisko sa nachádza v katastri obcí Kvašov a Horovce.