Hrádok na vrchu Holíš v Nimnici

Hrádok na vrchu Holíš v Nimnici

Výšinné sídlisko a hrádok ľudu púchovskej kultúry sa nachádza na vrchu Holíš (533,2m). Lokalitu preskúmal Anton Petrovský-Šichman. Na temene Holíša našiel grafitovú keramiku, ktorú datoval do rímskej doby. V polovici 80.rokov 20.storočia lokalitu skúmal Jozef Moravčík. V sedle medzi Holíšom a jeho južným vrcholom a priamo na južnom vrchole našiel črepy keramiky a pravdepodobne aj opevnenie. Na západnom svahu Holíša boli objavené črepy keramiky vyrobenej na hrnčiarskom kruhu zo starej železnej doby (halštatská doba) a najmä z mladej železnej doby (laténska doba) z okruhu púchovskej kultúry. Severne od Holíša sa v severnom sedle nachádzalo sídlisko z rímskej doby (zasahuje až do polohy Paprudie tesne na sever od sedla a na východnú stranu sedla). Na svahu Paprudia je doložená keramika aj zo starej železnej doby (halštatská doba).

Nimnica – Holíš (So súhlasom portálu www.hradiska.sk).