Hronská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa východne od jej centrálnej časti a zaberá územie medzi riekami Žitava, Hron a Dunaj. Na severe ju ohraničuje podcelok Žitavská pahorkatina a Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec), na severovýchode Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina a Kozmálovské vŕšky), na východe podcelok Hronská niva, na juhu podcelok Čenkovská niva a štátna hranica s Maďarskom (hranicou je rieka Dunaj), na juhozápade Podunajská rovina a na západe podcelky Nitrianska niva a Žitavská niva.

Okresy: Komárno, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 105m.

Geologická stavba: Územie budujú pontské a panónske íly, piesky a štrky.

Reliéf: Oproti okolitej rovine predstavuje sústavu mierne vyzdvihnutých ale diferencovaných krýh. Väčšina plochy má pahorkatinný ráz a nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 115-320m. Reliéf je vcelku monotónny so širokými plochými chrbtami a rozovretými úvalinovitými dolinami. Hronská pahorkatina má ráz kultúrnej lesostepi s prevahou oráčin a s menšími plochami sadov, viníc a lesných enkláv.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Hronskej pahorkatiny sú: Bešianska pahorkatina, Chrbát, Belianske kopce, Búčske terasy, Hurbanovské terasy, Hronská tabuľa, Strekovské terasy.